Popis projekata Fakulteta prometnih znanosti
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Kratki opis projekta Voditelj projekta Tijelo ugovaranja/Naručitelj Vrsta projekta Početak projekta Završetak projekta
Revizija cestovne sigurnosti idejnog i glavnog projekta Izgradnje benzinske postaje Mokrice - Zabok Road safety audit of the preliminary and main project of the construction of the Mokrice - Zabok gas station Provođenje analize relevantne projektne dokumentacije, terenski izvid lokacije predmetnog zahvata Marko Ševrović Coral Croatia d.o.o. Stručni 10.05.2021. 27.05.2021.
Projekt povećanja sigurnosti prometa na državnoj cesti oznake DC2 na dionicama s otvorenim odvodnim kanalima - pilot projekt Increasing traffic safety on the state road marked DC2 on sections with open drainage channels - a pilot project Potrebno je definirati načine i mogućnosti smanjenja potencijalnog rizika kojeg predstavljaju otvoreni odvodni kanali: analiza karakterističnih prometnih nesreća i postojećih mjera zaštite otvorenih kanala. Marko Šoštarić Hrvatske ceste d.o.o. Stručni 01.12.2020. 31.05.2021.
Analiza stanja horizontalne prometne signalizacije i stanja hvatljivosti kolnika u tunelima i prilaznim zonama tunela s izradom prometnog elaborata unapređenja i povećanja sigurnosti prometa Analysis of horizontal traffic signalization condition and pavement grip condition in tunnels and access zones of tunnels with the preparation of a traffic study to improve and increase traffic safety -analiza izmjerenih vrijednosti periodičkih ispitivanja retrorefleksije horizontalne prometne signalizacije -pregled stanja horizontalne prometne signalizacije -analiza izmjerenih vrijednosti hvatljivosti kolnika -izrada prometnog elaborata Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 26.10.2020. 25.01.2021.
Razvoj metodologije za definiranje obrasca korištenja mobilnog telefona od strane vozača tijekom vožnje Methodology development for defining the pattern of mobile phone use by drivers while driving Analiza ispunjenosti motornih vozila (broj osoba u vozilu), analiza kategorizacije vozila i parametara prometnog toka, izrada i isporuka izvještaja Marko Šoštarić Ericsson Nikola Tesla d.d. Stručni 14.10.2020. 13.11.2020.
Izrada procjene vrijednosti teretnih vagona u vlasništvu HŽ Cargo d.o.o. Pregled i fotografiranje određenog broja vagona u ovisnosti o broju vagona u pojedinoj seriji (sveukupno 152 vagona). Za neaktivne vagone procjena će se izvršiti prema podacima Naručitelja. Mladen Nikšić HŽ Cargo d.o.o. Stručni 06.10.2020. 21.12.2020.
Razrada usvojenih mjera SUMP-a - Prometne studije grada Zaboka Elaboration of accepted SUMP measures - Traffic studies of the city of Zabok Optimizacija sustava cestovnog prometa, optimizacija sustava parkiranja, analiza troškova i koristi preloženih rješenja, vremenski okvir realizacije rješenja Marko Šoštarić Markiva projekt d.o.o. Stručni 28.08.2020. 27.10.2020.
Izrada Idejnog rješenja za rekonstrukciju državne ceste DC8 na dijelu Zračne luke Dubrovnik u duljini cca 1,2 km Preliminary design for the reconstruction of the state road DC8 on the part of Dubrovnik Airport in the length of approximately 1.2 km Analiza postojeće dokumentacije, prikupljanje podataka o karakteristikama prometnog toka u ljetnoj turističkoj sezoni s ciljem analize PLDP-a, analiza PGDP-a Marko Šoštarić Hrvatske ceste d.o.o. Stručni 17.06.2020. 22.10.2020.
Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Marko Šoštarić - Znanstveno-istraživački 18.05.2020. 31.12.2020.
Prometni elaborati za povećanje sigurnosti prometa u sklopu projekta ZAKOČI - Take a Brake! Traffic studies to increase traffic safety within the project ZAKOČI - Take a Brake! 1. Izrada prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u zoni Osnovne škole Jurja Dobrile i dječjeg vrtića Neven (Bale) 2. Izrada prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u Ulici Ivana Meštrovića od Trga Slobode do Ulice podravskih heroja (Korpivnica) 3. Izrada prometnog elaborata za povećanje sigurnosti u zoni omeđenoj Mokričkom ulicom te ulicama Lj. Gaja i A. Mihanovića (Zaprešić) Marko Šoštarić Roditelji u akciji - RODA Stručni 14.05.2020. 13.06.2020.
Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports (ISP) Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports U jadransko-jonskoj regiji postoje mnogi pomorski gradovi koji se moraju nositi s vrlo velikim brojem putnika tijekom vrhunca sezone i u kojem je turizam s brodova za kružna putovanja važan čimbenik u regionalnom i lokalnom razvoju. Tijekom 2 godine trajanja projekta, partneri će surađivati ​​na daljnjem poboljšanju trenutne situacije pridonoseći višoj transnacionalnoj koordinaciji među zemljama u razvoju i provedbi integriranih sustava putničkog prijevoza i intermodalnosti, smanjenju postojećih razlika i stvaranjem prilika za provedbu pametnih rješenja identificiranih izazova u području turističkog prometa. Projekt će proizvesti 3 konkretna rezultata: 1) mreže suradnje na intermodalnoj i multimodalnoj povezanosti između morskih luka i zračnih luka na Jadransko-jonskoj regiji. Mreža će biti mjesto gdje će partneri i ostali dionici razmjenjivati ​​znanja o inovativnim rješenjima koja se lako i uspješno prilagođavaju u Jadransko-jonskom kontekstu. 2) Akcijski plan za svaki teritorij koji će definirati rješenja koja će biti testirana i implementirana u uključenim gradovima. Testiranje četiri identificirana rješenja koja će se provoditi u Dubrovniku, Puli, Bari i Korfu tijekom ljeta 2018. godine s ciljem konkretnog ubrzavanja turističke prerade između morskih luka i zračnih luka. 3) Izrada Zajedničkog integriranog strateškog plana za multimodalni prijevoz putnika između morskih luka i zračnih luka koji će se dijeliti s drugim morskim lukama, zračnim lukama i nadležnim tijelima smještene u Jadransko-jonskoj regiji. Projekt će provesti konzorcij od 8 projektnih partnera i 1 pridruženog partnera: 3 aerodroma (Dubrovnik, Pula, zračne luke Apulije), 4 lučke uprave (Dubrovnik, Pula, Južni Jadran, Korfu) i 1 znanstveni partner (Technological Institute of Epirus). Vlatka Stupalo Lučka uprava Pula Stručni 01.03.2020. 31.12.2020.
Consultancy services of the study "Evaluation of 2011 White Paper on Transport" Consultancy services of the study "Evaluation of 2011 White Paper on Transport" Usporedba usklađenosti nacionalne prometne strategije sa Bijelom knjigom. Marko Šoštarić TRT Transporti e Territorio Srl Stručni 21.02.2020. 20.04.2020.
Revizija cestovne sigurnosti Izvedbenog projekta implementacije sustava za nadzor brzina na autocestama Road safety audit of the Detailed design of the speed monitoring system implementation on motorways Na sigurnost prometa, osim cesta, utječu i faktori vezani uz vozače i vozila. Provedene analize prometnih nesreća ukazuju na neprilagođenu brzinu vožnje kao čestog uzročnika istih, te je u skladu s definiranim smjernicama iz Idejnog rješenja uvođenja sustava za nadzor brzina na autocestama HAC ugovorio izradu izvedbenog projekta implementacije predmetnog sustava na terenu. Izrada Izvedbenog projekta je pri kraju, te je potrebno provesti reviziju cestovne sigurnosti Izvedbenog projekta. Cilj revizije je identifikacija i otklanjanje potencijalnih nedostataka koji bi mogli utjecati na sigurnost na cestama. Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 20.02.2020. 19.03.2020.
Studija izvedivosti projekta "Usklađivanje sustava zaštitnih ograda na autocestama HAC-a s propisima" Feasibility study of the project "Harmonization of the system of protective fences on HAC motorways with regulations” Zadaća studije je ispitati ekonomsku isplativost postavljanja sustava zaštitnih ograda na pojedinim dionicama autoceste, a ovisno o karakteristikama ceste, prometa i okoline. Shodno tome studijom je potrebno izračunati minimalne ekonomske benefite koje je potrebno postići da bi se zadovoljila ekonomska isplativost implementacije sustava zaštitnih ograda na karakterističnim lokacijama autoceste. Karakteristične lokacije je potrebno odrediti na temelju analize postojećeg stanja, a trošak implementacije je potrebno svesti na jediničnu vrijednost s ciljem lakšeg korištenja u daljnjim analizama izvodljivosti. Kako bi se izračunala ekonomska isplativost potrebno je napraviti sljedeće:  analizu karakterističnih prometnih nesreća izlijetanja vozila s ceste sukladno dostupnim podacima,  analizu postojećeg stanja i klasifikaciju sustava zaštitnih ograda,  analizu troškova implementacije sustava zaštitnih ograda ovisno o tipu i načinu implementacije na temelju dostupnih podataka o troškovima izvođenja radova,  kvantifikaciju ekonomskih učinaka sustava zaštitnih ograda na sigurnost prometa, a ovisno o tipu ograde te karakteristikama ceste i okoline. Kvantifikaciju je potrebno temeljiti na suvremenim znanstveno-stručnim istraživanjima u Hrvatskoj i svijetu kroz definiranje razine potencijalnog rizika ovisno o karakteristikama ceste, prometa i okoline,  analizu ekonomske isplativosti (CBA) implementacije pojedinog tipa zaštitne ograde, a ovisno o karakteristikama ceste i okoline temeljem čega je potrebno predložiti mogućnost implementacije pojedinog predloženog rješenja. Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 17.02.2020. 17.08.2020.
Sigurnosna ocjena dionica TEM cesta s velikim brojem prometnih nesreća od strane ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti (za period od 2017. do 2019.godine) Safety assessment of TEM roads sections with a large number of traffic accidents by a certified road safety auditor (for the period from 2017 to 2019) U Republici Hrvatskoj, prema Odluci o razvrstavanju cesta (NN 96/16) trenutno postoji 11 autocesta od kojih, prema izvještaju Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine (HUKA) Hrvatske autoceste d.o.o. upravljaju sa ukupno 925,80 km. U cilju zadovoljavanja zakonskih propisa definiranih Direktivom 2008/96/EC potrebno je koristeći relevantne znanstveno – stručne metode i smjernice ocijeniti sigurnost cestovnog prometa u mreži autocesta koncesionara Hrvatskih autocesta te identificirati opasne dionice u navedenoj mreži cesta. Sukladno navedenom, u ovom projektu potrebno je izraditi studiju koja će obuhvatiti: a.) Sigurnosno ocjenjivanje i razvrstavanje dionica autoceste prema stanju sigurnosti sukladno Direktivi 2008/96/EC b.) Identificirati opasna mjesta u mreži autocesta kojima upravlja tvrtka Hrvatske autoceste d.o.o. sukladno metodologiji identifikacije opasnih mjesta Željko Šarić Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 01.02.2020. 31.01.2021.
Analiza alternativnih pravaca dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda za PTKM preko morskih i riječnih luka MODUL 1 Prvi modul obuhvaća tehničko-tehnološku studiju potencijalnih luka s analizom kapaciteta pristaništa (mogućnost prihvata više brodova istovremeno) i skladišnim mogućnostima, te potrebnom mehanizacijom za manipulaciju sa sirovinama i gotovim proizvodima PTKM-a. Poglavlja obuhvaćena prvim modulom podijeljena su na sljedeći način: - analiza potencijalnih luka na Jadranu i unutrašnjosti zemlje (Ploče -Split - Šibenik-Rijeka-Vukovar-Koper), s posebnim fokusom na luke Rijeka i Koper – ukupne površine luka, površine namijenjene za prihvat brodova, prometna povezanost u luci i s lučkim zaleđem; - skladišni ukrcajno-iskrcajni kapaciteti (kapacitet natkrivenih, zatvorenih i otvorenih skladišnih površina) navedenih luka za sirovine Petrokemije d.d. i gotove proizvode (mineralna gnojiva) za rasutu robu i BIG BAG-ove; - potrebna oprema/mehanizacija za manipulaciju sa sirovinama i gotovim proizvodima Petrokemije d.d. – vrsta i kapacitet postojeće prekrcajne mehanizacije. MODUL 2 Drugi modul analizira manipulativne troškove u promatranim lukama te konkurentnost s aspekta lučkih naknada. Poglavlja obuhvaćena drugim modulom podijeljena su na sljedeći način: - troškovi prekrcaja/ukrcaja/iskrcaja s mogućnosti izravnog ukrcaja/iskrcaja (npr. iz vagona u brodove, iz vagona u skladišta), uključujući troškove skladištenja; - analiza postojećih propisanih lučkih naknada i pristojbi po lukama i trenutni realni tržišni uvjeti postignuti kod postojećih zajmoprimaca i koncesionara MODUL 3 Željeznički prometni podsustav ključna je karika integriranog odnosno intermodalnog prijevoza, i kao takav prirodno je orijentiran na velike gospodarske subjekte. Kako bi se u kontekstu zadanog upita što detaljnije utvrdilo ulogu željezničkog prometnog podsustava u tehnološkom procesu prijevoza u realizaciji pretpostavljenog logističkog lanca u modulu 3 će se utvrditi: - identifikacija ključnih tehničko-tehnoloških parametara prijevoza iz luke do krajnjeg korisnika na temelju „case study luka – željeznički čvor Rijeka“; - utvrđivanje troškova željezničkog prijevoznika prema kupcu Petrokemija d.d. na temelju „case study luka – željeznički čvor Rijeka“; - usporedba sa sadašnjim troškovima željeznice-luke prema Petrokemiji Voditelj nije definiran Petrokemija d.d. Stručni 05.01.2020. 05.02.2020.
Revizija cestovne sigurnosti prometnog elaborata povećanja propusne moći Zagrebačke obilaznice, dionica Jakuševec – Ivanja Reka Road safety audit of the traffic study for increasing the capacity of the Zagreb Bypass, section Jakuševec - Ivanja Reka Cilj revizije cestovne sigurnosti (RCS) je identifikacija i otklanjanje potencijalnih nedostataka koji bi mogli utjecati na sigurnost na cestama u različitim fazama razvoja cestovnih projekata/mreže. Pravovremenom identifikacijom, nedostaci mogu biti uklonjeni ili ublaženi u najprikladnijem trenutku, moguće je povećati sigurnost cestovnog prometa, te smanjiti troškove u fazi planiranja, projektiranja, izgradnje i operativnosti. Cilj ovog zadatka je provesti reviziju cestovne sigurnosti (RCS), Prometnog elaborata uvođenja treće vozne trake na Zagrebačkoj obilaznici, dionica Jakuševec - Ivanja Reka. Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 30.12.2019. 03.02.2020.
Istraživanje parametara prometnog toka s ciljem izučavanja odnosa brzine i gustoće prometnog toka u realnim uvjetima Precizan, pouzdan i jednostavan teorijski opis relacija između vrijednosti brzine i gustoće kao fundamentalnih parametara prometnog toka u različitim prostorno-vremenskim uvjetima realnog prometnog sustava, prvenstveno proizlazi iz mogućnosti njegove široke primjene u svim fazama analize postojećeg i prognoze budućeg, odnosno predloženog stanja prometnog sustava. Modeli prometnog toka pri tome nesumnjivo predstavljaju jedan od osnovnih matematičkih alata koji istraživači i prometni inženjeri koriste u svim fazama prometno-prostornog planiranja, idejnog projektiranja, izgradnje i rekonstrukcije elemenata cestovne mreže, u sklopu provođenja svih faza procesa revizija cestovne sigurnosti te procesa upravljanja i održavanja cestovne infrastrukture. Voditelj nije definiran Znanstveno-istraživački 19.11.2019. 31.12.2019.
Highways England 2020: RE. 1-917 Star Rating Phase 4 Highways England 2020: RE. 1-917 Star Rating Phase 4 Kodiranje cijelih Highways England SRNto v3.02 iRAP Star Rating protokola. Mreža obuhvaća: 5.794 km nepodijeljenih cesta, 5.273 km ne-autoceste dvostrukog kolnika, 1.325 km autoceste; Kodiranje svih čvorova na dvostrukim kolovozima koji nisu autocesta i nepodijeljenim cestama drugi put pomoću tipova čvorova v3.02 +. Pokrenite alat "RAS" na svim kodovima prije provjere kvalitete TRL-a. Ispravljanje sustavnih problema u mreži i drugih pogrešaka ad hoc koda koje je utvrdio TRL. Sanja Leš TRL Ltd. Stručni 21.10.2019. 30.04.2021.
Razvoj inovativnog modela kompleksnosti zračnog prometa Postojeći modeli određivanja kompleksnosti zračnog prometa koji se temelje na subjektivnim procjenama kontrolora zračnog prometa nisu konzistentni zbog mogućeg odstupanja u procjenama kompleksnosti. Cilj projekta je izraditi matematički model kompleksnosti zračnog prometa koji se temelji na podacima o radnim zadaćama kontrolora zračnog prometa te u konačnici plasirati model za operativne svrhe u zrakoplovnoj industriji. Doprinos istraživanja je razvoj matematičkog modela i određivanje težinskih vrijednosti udjela pojedine radne zadaće kontrolora zračnog prometa ili njihovih kombinacija u ukupnoj kompleksnosti zračnog prometa. Predviđeni su troškovi izrade i provedbe eksperimenta za prikupljanje podataka strojnog učenja, troškovi statističke obrade podataka te troškovi pripreme i diseminacije rezultata istraživanja. Ovo istraživanje je u sklopu započetog projekta Obzor2020 - SESAR2020 PJ09, sa zajedničkim partnerom Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe d.o.o. Doris Novak Znanstveno-istraživački 21.10.2019. 30.06.2020.
Inovativne tehnologije u aerodromskoj, prijevozničkoj i ATM operativi Innovative Technologies in Airport, Airline and ATM Operative Projektno istraživanje nastavak je prethodnih istraživanja u sklopu projekta Strategijsko modeliranje razvoja zračnog prometa, MZOS od 2007. do 2013., te projekta Prometno-prostorna korelacija održivog regionalnog razvoja i Istraživanje utjecaja novih operativnih koncepcija upravljanja zračnim prometom u srednjoj i jugoistočnoj Europi u sklopu potpore Sveučilišta u Zagrebu, 2013. i 2014. Istraživanje je u jednom dijelu usmjereno na strategijsku tematiku indikacije dostupnosti i povezivosti zračnog prometa u kontekstu regionalnog razvoja i kohezije, a u drugom dijelu na operativnu problematiku učinkovitosti sustava upravljanja zračnim prometom ATM (Air Traffic Management), aerodroma i prijevozništva. Istraživanje je podijeljeno na kompleks tematskih sadržaja s ciljem optimiranja procedura u svim segmentima operative zračnog prometa te ocjene utjecaja inovativnih rješenja na strukturu rutne mreže, aerodromskih i flotnih kapaciteta. Ciljane tematske dionice istraživanja su podržane programskim alatom CAST (Comprehensive Airport Simulation Technology) te softverima ICE V2.0, AirStat i Analytic Solver u sklopu Laboratorija za modeliranje i simulacije u zračnom prometu. Znanstveni doprinos istraživanja očekuje se u identifikaciji i sistematizaciji mjerljivih, usporedivih i korelirajućih indikatora performansi ATM-a, aerodromskih i prijevozničkih operacija u ključnim područjima sigurnosti, kapaciteta, okoliša i troškovne učinkovitosti, te razvoju inovativnih tehnologija u operativi zračnog prometa. Sanja Steiner Znanstveno-istraživački 19.09.2019. 31.12.2019.
Razvoj podmodela utvrđivanja potencijalnih konfliktnih točaka vozila i pješaka u mikrosimulacijskim modelima Development of submodels for identifying potential vehicle and pedestrian conflict points in microsimulation models Sigurnost svih sudionika u prometu, a posebno pješaka kao najugroženije skupine, jedan je od glavnih izazova s kojim se susreću prometni stručnjaci. Posljednjih godina, upotreba mikrosimulacijskih alata koji su u mogućnosti simulirati kretanje svakog pojedinog vozila i pješaka, postala je neizbježan alat u optimizaciji prometnoga toka. Posebno do izražaja dolazi simuliranje i analiziranje interakcija između vozila i interakcija između vozila i pješaka. Simulacijski alati prvenstveno su korišteni za evaluaciju parametara prometnog toka i odabir optimalnih varijantnih rješenja, a pri čemu se sigurnost prometa nije uzimala u obzir. Pomoću mikrosimulacijskog alata i analiziranih trajektorija vozila i pješaka, u ovom znanstveno-istraživačkom projektu razvit će se model koji će uzimati u obzir i sigurnosni aspekt odvijanja prometnog toka putem determiniranja potencijalnih konfliktnih točaka između vozila i pješaka prvenstveno na nesignaliziranim pješačkim prijelazima. Luka Novačko Fakultet prometnih znanosti Znanstveno-istraživački 19.09.2019. 30.06.2020.
Učinkovitost javnog gradskog prijevoza u održivoj mobilnosti Urban public transport performance in the scope of sustainable mobility Javni gradski prijevoz je okosnica održive urbane mobilnosti u pametnim gradovima zbog masovnosti prijevoza, prostorne racionalnosti, ekonomske učinkovitosti i pogodnog utjecaja na okoliš. Kako bi bio konkurentan osobnom automobilu, potrebno je odrediti vozni red u korist održivosti prometnog sustava. U projektu će se istražiti pokazatelji učinkovitosti javnog gradskog prijevoza putnika Grada Zagreba dobivanjem voznih vremena i broja putnika na linijama. Cilj israživanja je dobivanje uvida u nepravilosti koje nastaju u vremenima putovanja i intervalu slijeđenja vozila u prometnoj mreži. Troškovi projekta odnose se na provođenje terenskih istraživanja, nabavku sitne znanstvene opreme za mjerenje vremena putovanja, mobilnost te diseminaciju projekta. Doprinos projekta se očituje u dobivanju uvida u stvarno stanje nepravilosti u površinskom javnom prijevozu, koje može poslužiti u budućoj optimizaciji voznih redova u mrežama linija javnog prijevoza u hrvatskim gradovima. Marko Slavulj Znanstveno-istraživački 19.09.2019. 30.06.2020.
Izrada digitalnog video snimka segmenata dionica odabranih državnih cesta na otocima Krku, Cresu, Lošinju, Rabu i Pagu s analizom sigurnosti i plana investiranja prema SRS metodologiji EuroRAP-a Digital video recording of the road segments on Krk, Cres, Lošinj, Rab and Pag islands with safety analysis and investment plan development according to EuroRAP SRS methodology Izrada georeferenciranog video zapisa, obrada, analiza i unošenje podataka prikupljenih cestovnim inspekcijama prema EuroRAP RPS protokolu, mjerenje relevantnih parametara prometnog toka potrebnih za provođenje EuroRAP SRS "Post-Coding" procesa, kontrola kvalitete, procesuiranje podataka, analiza i pregled, prilagodba, unos i analiza pratećih podataka te priprema rezultata kroz programsku platformu ViDA i izrada završnog izvješća. Bojan Jovanović Hrvatski autoklub Stručni 28.08.2019. 17.09.2019.
Plan održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod Plan održive urbane mobilnosti je strateški plan koji je nedogradnja na postojeću praksu u planiranju... Voditelj nije definiran Stručni 21.08.2019. 01.05.2020.
Revizija cestovne sigurnosti na državnoj cesti DC8 u Šibeniku Road safety audit on the state road DC8 in Šibenik 1. Provesti analizu postojećeg stanja kroz sljedeće aktivnosti: 1.1. Prikupiti podatke o relevantnim karakteristikama postojeće cestovne infrastrukture, podatke o cestovnoj okolini te ostalim relevantnim prometno-sigurnosnim pokazateljima 1.2. Prikupiti podatke o karakteristikama prometnog toka za karakteristični tjedan u ljetnoj turističkoj sezoni s ciljem analize PLDP-a, obzirom da je prometno opterećenje na predmetnom dijelu DC8 najveće upravo u ljetnim mjesecima. Isto tako, potrebno je analizirati i strukturu prometnog toka (udio osobnih vozila, lakih teretnih vozila, teških teretnih vozila) 1.3. Analizirati PGDP prema dostupnim podatcima o brojenju prometa Hrvatskih cesta d.o.o. 1.4. Prikupiti podatke o brzini prometnog toka tijekom 24 sata tijekom karakterističnog tjedna u sezoni na minimalno dva karakteristična presjeka na državnoj cesti D8 u zoni predmetnih raskrižja 1.5. Prikupiti informacije o distribuciji prometnog toka na predmetnim raskrižjima tijekom karakterističnog dana u tjednu tijekom turističke sezone te vršnog sata 1.6. Provesti terensku analizu dionice, a posebno u zoni predmetnih raskrižja 2. Temeljem prikupljenih podataka provesti verifikaciju simulacije izrađene u sklopu projekta Simulacija odvijanja prometa na DC8 u gradu Šibeniku na predjelu Njivica, s kritičkim osvrtom, te simulaciju protočnosti predloženih signalnih planova i načina rada semaforskih uređaja sukladno projektnoj dokumentaciji 3. Temeljem prikupljenih podataka i provedene verifikacije (točke 1 i 2) izraditi izvješće o reviziji (RSA) Marko Šoštarić Hrvatske ceste d.o.o. Stručni 02.08.2019. 02.09.2019.
Studija izvedivosti projekta "Uvođenje sustava za nadzor brzina na autocestama" Feasibility study for the project “Implementation of motorway speed monitoring system" Kako bi se pripremila i provela kampanja za smanjenje prometnih nesreća s ozlijeđenim i smrtno stradalim osobama na autocestama, uključujući mjere za rješavanje gore navedenih problema, potrebno je napraviti analizu prometnih nesreća s ozlijeđenim i smrtno stradalim osobama tijekom proteklog petogodišnjeg razdoblja 2014.-2018. Analiza bi trebala otkriti koji su glavni uzroci prometnih nesreća, identificirati mjesta i razdoblja s povećanom učestalošću prometnih nesreća te predložiti niz mjera koje će se primjenjivati kako bi se smanjio broj prometnih nesreća u budućnosti. Opća analiza - Mjesto prometne nesreće. Utvrditi da li su određene lokacije ili dionice autocesta sklonije prometnim nesrećama od drugih. Napraviti GIS-kartu sa svim prometnim nesrećama. - Vrijeme i datum prometne nesreće. Postoji li uzorak koji ukazuje na to da se prometne nesreće događaju češće u određeno doba dana ili u određene dane u tjednu ili za vrijeme turističke sezone, produženih vikenda itd.? - Kategorizacija prometnih nesreća prema vrsti prometne nesreće. Postotak prometnih nesreća koje se odnose na prebrzu vožnju, alkohol/droge itd. (ili kombinacije). - Kategorizacija prometnih nesreća prema učinku. - Analiza broja prometnih nesreća u kojima je sudjelovalo nekoliko vozila i/ili osoba, koliko se prometnih nesreća dogodilo s jednim vozilom, te utvrditi koji su glavni uzroci za svaku od kategorija. Specifična analiza - Odnos između brzine i gustoće prometa - analiza jesu li prometne nesreće s prekoračenjem brzine učestalije (prometne nesreće na milijun vozila-km) na dionicama s većom gustoćom prometa. - Utjecaj kontrole brzine - analiza na temelju zapisa (ako su dostupni - HAC, ARZ, HC, MUP). Da li je moguće utvrditi utjecaj (na prosječnu brzinu) na kontroliranim sekcijama? - Analiza da li se prometne nesreće (vozači koji slijeću s autoceste - umor ili korištenje mobitela) manje događaju na dionicama autocesta s izvedenim "vibro-trakama"? - Analiza da li se manje prometnih nesreća događa na dionicama, koje već imaju ugrađenu određenu sigurnosnu opremu (info displeji, promjenjivi prometni znakovi, tunelski info-sustavi itd.) Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 23.07.2019. 23.09.2019.
Izvješće o intenzitetu, strukturi i brzini prometnih tokova na cestovnoj obilaznici Grada Jastrebarskog Report on the intensity, structure and speed of traffic flows on the road bypass of the City of Jastrebarsko Povremeno automatsko brojenje prometa na području grada Jastrebarskog uz izradu izvješća Marko Šoštarić Grad Jastrebarsko Stručni 17.05.2019. 24.05.2019.
Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije - Faza II Services within the project of making II. phases of the Master Plan of the transport system of the City of Zagreb, Zagreb County and Krapina-Zagorje County Master plan razvoja prometnog sustava ima zadatak istražiti, u uzajamnoj vezi, društvene, gospodarske, političke i posebne prometne elemente s ciljem osiguranja adekvatnog razvitka u zoni obuhvata Marko Šoštarić Grad Zagreb Stručni 08.04.2019. 08.04.2020.
Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama Urbane sredine i njezini stanovnici, te oni koji svakodnevno putuju u njih radi posla ili drugih razloga, danas su obilježene prometnim opterećenjem što je uzrokovano povećanom potrebom za mobilnošću. Obilježje današnjeg svijeta je da trebamo, želimo i možemo biti u pokretu cijeli dan te kao rezultat u prostoru imamo velik broj ljudi koji prometuju. S povećanjem važnosti nemotoriziranog prometa i brojnosti biciklista te pješaka na prometnicama, kao izazov se postavlja planiranje nemotoriziranog prometa unutar cjelokupnog prometnog sustava. Ovim projektom želimo istražiti na koji način stvoriti sigurnije rute za nemotorizirani promet, te iz trenutno najranjivijih skupina stvoriti jednako vrijedne korisnike prometnog sustava. Prvi je dio projekta sažet u istraživanju i modeliranju, a drugi dio u edukativno-promotivnim aktivnostima za sve aktere (odlučitelji, stručnjaci, građanstvo) i prijedlozima za promjenom nacionalnih propisa i smjernica, kako bi se stvorili prostorno-prometni preduvjeti za jednakovrijedan razvoj nemotoriziranog prometa. Znanstveno-istraživački 01.04.2019. 01.12.2020.
Innovative SKILLS Innovative SKILLS Natalija Kavran Znanstveno-istraživački 01.01.2019. 31.12.2020.
Razvoj naprednih dolaznih i odlaznih procedura Enhanced Arrivals and Departures Razvoj naprednih odlaznih i dolaznih procedura dio je SESAR-ovog istraživačkog projekta koji se bavi konceptima, alatima i procedurama čiji je cilj povećanje kapaciteta završnih kontroliranih oblasti (Extended - TMA ili E-TMA) u cilju sigurnog odvijanja zračnog prometa koji bilježi značajan rast te prema ekološki održivim standardima. Doris Novak Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. Znanstveno-istraživački 11.12.2018. 30.04.2019.
Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports (TTAB) Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports U jadransko-jonskoj regiji postoje mnogi pomorski gradovi koji se moraju nositi s vrlo velikim brojem putnika tijekom vrhunca sezone i u kojem je turizam s brodova za kružna putovanja važan čimbenik u regionalnom i lokalnom razvoju. Tijekom 2 godine trajanja projekta, partneri će surađivati ​​na daljnjem poboljšanju trenutne situacije pridonoseći višoj transnacionalnoj koordinaciji među zemljama u razvoju i provedbi integriranih sustava putničkog prijevoza i intermodalnosti, smanjenju postojećih razlika i stvaranjem prilika za provedbu pametnih rješenja identificiranih izazova u području turističkog prometa. Projekt će proizvesti 3 konkretna rezultata: 1) mreže suradnje na intermodalnoj i multimodalnoj povezanosti između morskih luka i zračnih luka na Jadransko-jonskoj regiji. Mreža će biti mjesto gdje će partneri i ostali dionici razmjenjivati ​​znanja o inovativnim rješenjima koja se lako i uspješno prilagođavaju u Jadransko-jonskom kontekstu. 2) Akcijski plan za svaki teritorij koji će definirati rješenja koja će biti testirana i implementirana u uključenim gradovima. Testiranje četiri identificirana rješenja koja će se provoditi u Dubrovniku, Puli, Bari i Korfu tijekom ljeta 2018. godine s ciljem konkretnog ubrzavanja turističke prerade između morskih luka i zračnih luka. 3) Izrada Zajedničkog integriranog strateškog plana za multimodalni prijevoz putnika između morskih luka i zračnih luka koji će se dijeliti s drugim morskim lukama, zračnim lukama i nadležnim tijelima smještene u Jadransko-jonskoj regiji. Projekt će provesti konzorcij od 8 projektnih partnera i 1 pridruženog partnera: 3 aerodroma (Dubrovnik, Pula, zračne luke Apulije), 4 lučke uprave (Dubrovnik, Pula, Južni Jadran, Korfu) i 1 znanstveni partner (Technological Institute of Epirus). Vlatka Stupalo Lučka uprava Pula Stručni 01.12.2018. 31.12.2020.
Tečaj za upravljanje programom sigurnosti letenja Tečaj za djelatnike MORH-a - osposobljavanje o implementaciji sustava upravljanja sigurnošću u program sigurnosti letenja Biljana Juričić Stručni 26.11.2018. 30.11.2018.
MOBILITAS - usluge stručnjaka za javne politike za područje urbane mobilnosti Grada Dubrovnika Services of public policy experts in the field of urban mobility of the City of Dubrovnik - MOBILITAS Stručnjak za javne politike u području urbane mobilnosti zadužen je za raspis dokumenata javne politike za područje urbane mobilnosti (STM) temeljem već odabrane pilot akcije (elaborat za razvoj model dijeljenja električnih bicikli I monitoring prometa u turističke svrhe) , a koji služi kao nadogradnja ili alat za primjenu SUMP-a, ako je primjenjivo. Angažirani stručnjak je zadužen i za dostavu Policy Documents Reporta (PDR) kojeg čine i planovi i strategije iz STM-a. Marko Šoštarić Grad Dubrovnik Stručni 12.10.2018. 31.12.2018.
Uoči me!!! Educiranje, promidžba i istraživanja usmjerena na podizanje prometne kulture kroz promjenu ponašanja pješaka i vozača sa aspekta uočljivosti u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa. Mario Ćosić Znanstveno-istraživački 03.07.2018. 31.03.2019.
Prometne inicijative za pametni grad Zagreb Pametna mobilnost u pametnom gradu, te detekcija implementiranosti koncepta Pametnog grada u gradu Zagrebu temelj je ove prijave. Znanstveno istraživanje temelji se na određivanju pojedinačnih elemenata sustava gradskog prometa, te načine kako ih integrirati u jednu cjelinu. Istraživanjem trenutnog i budućeg skupa "pametnih" rješenja (pametno upravljanje prometom, pametan parking, Smart ticketing, kontrola pristupa - trenuto individualni prijevoz ima prednost pred javnim prijevozom prilikom planiranja, putničko informiranje, naplata zagušenja, naplata cestarine, multimodalna integracija, prijevoz na poziv, Straddling bus, nadzor vozila, dijeljenje vožnji i vozila, javno-privatno partnerstvo, itd.), utvrđivanjem potreba građana anketiranjem i njihovo prezentiranje građanima na okruglom stolu, ciljevi su: - Dobivanje uvida u tehnološku razvijenost inovacija na području mobilnosti - Poticanje i ubrzavanje tehnoloških inovacija na području grada Zagreba - Povećati suradnju s drugim institucijama i gospodarstvom - Unaprijeđenje transfera znanja i kavlitete usluga mobilnosti na području grada Zagreba Troškovi za potizanje ciljeva su nabavka specijalizirane tehnološke opreme i programskog alata Aimsun Next, troškovi istraživanja, organiziranja završnog okruglog stola i troškovi mobilnosti istraživača. Očekivati doprinos projekta je pozicioniranje Fakulteta prometnih znanosti kao centar izvrsnosti u segmentu pametne mobilnosti u konceptu pametnog grada. Ljupko Šimunović Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Znanstveno-istraživački 01.06.2018. 31.12.2018.
Skalabilni, visoko dostupni, distribuirani sustav za optimizaciju kompleksnih dostavnih ruta Problem usmjeravanja vozila u stvarnom prometnom okruženju uz vrlo veliki broj dostavnih mjesta izrazito je kompleksan optimizacijski problem za čije je brzo i efikasno rješavanje potrebna velika računalna snaga. Iako se danas najčešće koriste razne heurističke metode za nalaženje optimalnih rješenja problema usmjeravanja vozila, njihovo rješavanje može biti dugotrajno i skupo, a često i neizvedivo u realnom vremenu, što predstavlja ozbiljan problem za širu komercijalnu primjenu. Kao najčešći nedostatak rješavanja problema usmjeravanja velikog broja vozila (2.000+) i velikog broja dostavnih mjesta (20.000+) navodi se neprihvatljivo dugo vrijeme potrebno za dobivanje konačnog rješenja problema. Baš taj nedostatak je ono čime će se ovaj projekt baviti, odnosno fokusirat će se na rješavanje kompleksnih problema usmjeravanja velikog broja vozila (2.000+) i velikog broja dostavnih mjesta (20.000+) u stvarnom prometnom okruženju uzimajući u obzir relevantna ograničenja i vrijeme izračuna koje je prihvatljivo u komercijalne svrhe. Voditelj nije definiran Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Znanstveno-istraživački 01.05.2018. 01.11.2019.
Initial Research and Design for Passenger Railway Transport Initial Research and Design for Passenger Railway Transport Borna Abramović Znanstveno-istraživački 01.01.2018. 01.01.2019.
SPARK SENSE - Razvoj inovativnih rješenja u području parkiranja SPARK SENSE – Environmental impact study according to the pilot project projections and Study of the impact on public satisfaction Projekt će se odvijati kroz ukupno 6 elemenata projekta koji podrazumijevaju sljedeće: 1) Tehnički razvoj rješenja (izrada projektne dokumentacije, dorada serverske aplikacije, dorada komunikacijskog modula info displaya, razvoj aplikacija za pametni telefon, razvoj web aplikacije, razvoj modula za upravljanje barijerom) 2) Testiranje sustava (instalacija testnog i pilot okruženja, testiranje i debugiranje sustava, testiranje sustava u stvarnom okruženju) 3) Istraživanje utjecaja sustava na životno okruženje (izrada studije utjecaja na okoliš i zadovoljstvo građana… ) 4) Zaštita i komercijalizacija (identificiranje i zaštita IV-a, priprema komercijalizacije) 5) Vidljivost i promocija (informiranje javnosti putem elektroničkih medija i promotivnih materijala) 6) Upravljanje projektom (priprema nabave, praćenje i izvještavanje, vođenje projekta… ) Marko Šoštarić Penta d.o.o. Znanstveno-istraživački 13.12.2017. 30.11.2019.
Izrada mikrosimulacijskog modela postojećeg stanja i prijedloga varijantnih rješenja raskrižja Ulica Frana Supila – Anina ulica – Ulica Vilka Novaka Izrada mikrosimulacije semaforiziranog raskrižja koje prelazi preko željezničke pruge te prijedlozi poboljšanja. Luka Novačko Grad Varaždin Stručni 27.11.2017. 31.12.2017.
Studija o kompleksnosti sektora – SESAR 2020 - Opisati postojeći sustav ATM - Napraviti pregled rezultata znanstveno istraživačkih radova na području kompleksnosti zračnog prometa i relevantnih indikatora, i opisati najčešće korištene metode mjerenja kompleksnosti; - Opisati koncept primjene dynamic Demand Capacity Balancing (dDCB) i kratkotrajne ATFCM mjere (STAM) - Rangirati indikatore kompleksnosti po njihovoj relevantnosti u odnosu na situaciju u nekom zadanom trenutku - Pripremiti i generirati (NEST) uzorke prometa i volumene zračnog prostora koji će biti korišteni u kasnijim fazama projekta. - U primijenjenom dijelu analize validirati te nalaze tj tvrdnje u aplikaciji NEST - Prezentirati mjere za subjektivno mjerenje kompleksnosti i predložiti skalu koja se može koristiti u tom smislu - Opisati metodologiju koja se može koristiti kod mjerenja kompleksnosti zračnog prometa za oba koncepta operacija - Prezentirati rezultate analize mjerenja kompleksnosti koristeći analizu regresije - Predložiti i validirati nove indikatore prikladne za primjenu u trajectory-based operacijama. - Izraditi analizu dostavljenog uzorka prometa i predložiti tokove koji su prikladni za primjenu STAM mjera za nekoliko različitih scenarija. Tomislav Radišić Stručni 18.10.2017. 31.07.2018.
Summer Logistic School Summer Logistic School This project aims to: (1) explore the strengths and weaknesses of current VET and logistics, focused on curricula, (2) explore the needs of today and tomorrow in logistics industry, (3) present more attractive and up-to date VET curriculum in logistics aligned with the current and future requirements of the labour market, (4) test the proposed VET system by performing a Summer Logistics School, dedicated to students and teachers of secondary schools in the field of logistics and potentially also to workers in logistics industry. Special attention will be given not only to topics and tailored skills that are most frequently requested by the logistics industry but also to skills that will be more frequently required in the future. Students need to be skilled for the successful career in the modern knowledge-based society. A work based learning will be promoted using innovative teaching techniques (case studies, practical application of ICT tools, solving real case studies etc.) and up-to-date tools and software solutions that VET institutions in logistics don't have. (5) support teachers and students belonging to the 4th and 5th EQF level. Diana Božić Ostalo 01.10.2017. 31.08.2019.
Sigurnosna ocjena dionica TEM cesta s velikim brojem prometnih nesreća od strane ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti U Republici Hrvatskoj u posljednjih desetak godina je, uz određene oscilacije, smanjen broj poginulih osoba u cestovnom prometu. Prema trenutno dostupnim podacima, u 2016. godini zabilježeno je smanjenje broja poginulih osoba u prometnim nesrećama ali su iznimka autoceste gdje je ipak zabilježen rast broja poginulih osoba. Budući da su autoceste u Republici Hrvatskoj skoro u potpunosti klasificirane kao transeuropska mreža cesta, upravitelji tih cesta dužni su prema preporuci Direktive te sukladno članku 69 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) provoditi godišnje, za minimalno trogodišnje razdoblje, analizu stanja sigurnosti cestovnog prometa te razvrstavanje dionica s obzirom na stanje sigurnosti. Iz tog razloga će se u ovom projektu izraditi studija koja će obuhvatiti analizu trenutnog stanja sigurnosti na cestama kojima upravlja tvrtka Hrvatske autoceste d.o.o., razvrstati će se dionice autocesta sukladno Direktivi 2008/96/EC te će se identificirati i rangirati dionice sa nadprosječnim brojem prometnih nesreća. Željko Šarić Hrvatske autoceste Stručni 29.09.2017. 29.01.2018.
Development of Common ATC Simulation Training Assessment Criteria Based On Future Pan-European Single-Sky Targets Development of Common ATC Simulation Training Assessment Criteria Based On Future Pan-European Single-Sky Targets Glavni cilj ovog projekta je razviti zajedničke kriterije za ocjenjivanje osposobljavanja kontrolora zračnog prometa na simulatoru tijekom osnovnog osposobljavanja kako bi se poboljšale kompetencije studenata kontrolora te učinkovitost i harmonizacija rada u integriranom paneuropskom sustavu zračnog prometa; poboljšati metriku i načine bodovanja tijekom ocjenjivanja rada studenata na simulatoru u skladu s budućim ciljevima ovog sustava te definirati smjernice i preporučene praksu za poboljšanje osposobljavanja kontrolora začnog prometa u Europi. Projekt predlaže inovativan pristup za mjerenje učinkovitosti kandidata tijekom vježbi na radarskom simulatoru za kontrolu zračnog prometa integriranom sa simulatorom leta. Obradit će se sljedeće instrukcije studenata kontrolora zračnog prometa: vrijeme zauzetosti zračnog prostora, vrijeme pružanja usluge, količina utrošenog goriva zrakoplova, radno opterećenje pilota te provedivost uputa od strane pilota. Biljana Juričić Znanstveno-istraživački 01.09.2017. 31.08.2020.
Identifikacija i rangiranje potencijalno opasnih mjesta na mreži državnih cesta u 2017. godini Identification and Ranking of Potentially Hazardous Locations on the Network of State Roads in 2017 Sukladno novoj metodologiji identifikacije opasnih mjesta ali i preporukama međunarodne znanstveno - stručne literature najrelevantnije rezultate prilikom identifikacije opasnih mjesta postiže se pregledom lokacija prometnih nesreća na samom terenu. Međutim, budući da se u Republici Hrvatskoj godišnje na državnim cestama dogodi više od 5000 različitih prometnih nesreća, jasno je da se zbog objektivnih razloga ne mogu sve osobno pregledati. Iz tog razloga će se u ovom projektu analizirati podaci o prometnim nesrećama i prometnom opterećenju na svakoj državnoj cesti zasebno te će se sukladno novoj metodologiji identifikacije opasnih mjesta izdvojiti lokacije koje metodološki predstavljaju potencijalno opasna mjesta. Konačni rezultat ovog projekta biti će studija u kojoj će jasno biti definirano trenutno stanje sigurnosti prometa na državnim cestama sa pripadajućom listom rangiranih lokacija prometnih nesreća koje je potrebno pregledati i analizirati kako bi se moglo sa potpunom sigurnošću utvrditi da li se radi o stvarnom opasnom mjestu koji uzrokuje prometne nesreće. Također, za svako identificirano potencijalno opasno mjesto mora biti, upotrebom relevantnih statističkih metoda, jasno valorizirano koliku potencijalnu opasnost predstavlja u odnosu na druge lokacije. Željko Šarić Hrvatske ceste d.o.o. Stručni 06.06.2017. 06.08.2017.
Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services Increased institutional capacity in Danube navigation by boosting joint transnational competences and skills in education and public development services Natalija Kavran European Union Znanstveno-istraživački 01.01.2017. 30.06.2019.
Izrada simulacijskog modela i modeliranje prometnih tokova tramvajskog i cestovnog motornog prometa u središnjem dijelu Grada Zagreba Izrada mikrosimulacijskog modela središta grada Zagreba primjenom prometno ovisnog upravljanja prometom na semaforiziranim raskrižjima i prioritetima vozila javnog gradskog prijevoza. Luka Novačko Grad Zagreb Stručni 01.09.2016. 31.05.2017.
SocialCar SocialCar - Open social transport network for urban approach to carpooling Izrada makrosimulacijskog modela u PTV Visum - simulacija povećanja korištenja CarPooling-a Luka Novačko Ured za strategijsko planiranje i razvoj grada Zagreba Znanstveno-istraživački 01.09.2016. 30.11.2017.
VISTA – Inovativni sustavi računalnog vida za siguran promet VISTA Computer Vision Innovations for Safe Traffic Na projektu VISTA sudjeluje grupa istraživača s Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu ovog projekta provest će se istraživanje i razvoj metoda računalnog vida za primjenu u cestovnom prometu. Vid je najvažniji osjet koji se koristiti za vožnju i zato su metode računalnog vida od velikog značaja za napredne sustave pomoći vozaču (eng. Advanced Driver Assistance Systems - ADAS ). Razvojno-istraživačke aktivnosti čine jednu komponentu VISTA projekta unutar koje će se fokusirati na industrijsko istraživanje i razvoj, provjeru izvedivosti, izradu prototipa i testiranje novih naprednih sustava računalnog vida s primjenom u cestovnom prometu. Drugu komponentu projekta čine aktivnosti umrežavanja s poduzećima hrvatskog auto sektora kroz koje se želi poduzećima predstaviti nove mogućnosti te započeti procese pronalaženja i definiranja novih izazovnih primjena računalnog vida u prometu. Projekt će trajati dvije godine, a rezultirat će s nekoliko računalnih sustava za unaprjeđenje sigurnosti prometa, te povezivanjem s malim i srednjim poduzećima hrvatskog automobilskog sektora. Projekt je sufinanciran sredstvima pretpristupne pomoći Europske unije, u okviru komponente IPA IIIc Operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Hrvoje Gold Stručni 30.03.2013. 29.03.2015.
Razvoj i analiza modela sustava upravljanja željezničkim prometom u svrhu unapređenja kapaciteta željezničke infrastrukture Development and Analysis of the Railway Traffic Management System Model with the Purpose of Improving the Railway Infrastructure Capacity Rad na projektu obuhvaća razvoj novog sustava upravljanja koji bi svojim djelovanjem trebao pozitivno utjecati na povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture. Novi model bi se bazirao na istraživanjima automatizacije upravljačkih procesa, što do sada još nije u potpunosti istraženo, a koja bi trebala rezultirati mogućnošću izvođenja optimizacije željezničkog prometa u stvarnom vremenu. Primarni cilj takve optimizacije bio bi omogućavanje smanjenja vremenskih dodataka u intervalima slijeđenja vlakova uz zadržavanje iste ili povećanje kvalitete realizacije planiranog voznog reda. Na taj bi se način moglo ostvariti povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture bez financijskih ulaganja u projektiranje, gradnju i održavanje nove željezničke infrastrukture. Sekundarni ciljevi optimizacijskog procesa bili bi ušteda u potrošnji energije za pogon vlakova i smanjenje zagađenja okoliša. Očekuje se da bi rad na ovom projektu trebao rezultirati razvojem novog modela sustava upravljanja željezničkim prometom koji bi omogućio povećanje kapaciteta željezničke infrastrukture bez potrebe njezine nadogradnje. Na taj način bi se mogla izbjeći velika financijska ulaganja vezana za projektiranje, izgradnju i održavanje nove željezničke infrastrukture. Također, analizom djelovanja sustava upravljanja dobile bi se nove spoznaje o utjecaju drugih optimizacijskih kriterija u procesu upravljanja željezničkim prometom na kapacitet željezničke infrastrukture. Dobiveni rezultati omogućili bi iskorištenje tih spoznaja u budućim postupcima planiranja voznog reda, ali i procesu planiranja izgradnje nove odnosno modifikacije postojeće željezničke infrastrukture. Hrvoje Haramina Znanstveno-istraživački