Popis projekata Fakulteta prometnih znanosti
Naziv projekta Naziv projekta na engleskom Kratki opis projekta Voditelj projekta Tijelo ugovaranja/Naručitelj Vrsta projekta Početak projekta Završetak projekta
Usluga izrade elaborata uspostave pješačkog prijelaza na državnoj cesti D8 u naselju Nuncijata Prometnim elaboratom je potrebno uspostaviti uvjete sigurne pješačke komunikacije sjevernog i južnog dijela naselja uz državnu cestu D8 u naselju Nuncijata. Marko Šoštarić Grad Dubrovnik Stručni 01.10.2021. 01.12.2021.
Financiranje doktoranda za HRZZ istraživački projekt DLASIUT U sklopu ovog projekta se financira jedan doktorand koji će provoditi istraživanja u sklopu HRZZ istraživačkog projekta "Razvoj sustava zasnovanih na učećim agentima za poboljšanje upravljanja prometom u gradovima" (DLASIUT). Doktorand će raditi na analizi prometnih podataka radi kreiranja relevantnih klasa scenarija, izradi umjerenih mikroskopskih simulacijskih modela, razvoju višeagentnog sustava upravljanja cestovnim prometom koji uključuje i slučaj mješovitih prometnih tokova te na dubinskoj analizi utjecaja razvijenog sustava upravljanja na prometne tokove. Edouard Ivanjko Hrvatska zaklada za znanost Znanstveno-istraživački 01.09.2021. 31.08.2025.
Road Safety Infrastructure Assessments in Ghana Road Safety Infrastructure Assessments in Ghana Glavni cilj ovog zadatka je priprema tehničkih studija sigurnosti cestovnog prometa i njihovo širenje kako bi se tim Svjetske banke informirao o mjerama sigurnosnog inženjeringa koje bi mogle spasiti živote na odabranim cestama u Gani. Ova će se pomoć pružiti kroz niz tehničkih izvještaja za tim Svjetske banke koji se sastoje od iRAP procjena i ocjene zvjezdice za dizajn (SR4D), kao i procjene sigurnosti školskih zona za odabrane ceste, pregled i ažuriranje Priručnika o reviziji sigurnosti cestovnog prometa, zajedno s aktivnostima širenja. Sanja Leš Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) Stručni 15.06.2021. 14.06.2022.
Revizija cestovne sigurnosti na projektnu dokumentaciju, Grupa II: Revizija cestovne sigurnosti na projektnu dokumentaciju, autocesta A7 Križišće - Žuta Lokva, dionica Križišće - čvor Selce Road safety audit on project documentation, Group II: Road safety audit on project documentation, A7 Križišće - Žuta Lokva motorway, section Križišće - junction Selce GRUPA II: Dionica čvor Križišće-čvor Selce se nalazi na autocestovnom koridoru A7 na potezu od Rupa (granica sa R. Slovenija) - Rijeka - Žuta Lokva i uvrštena je u prostorno planske dokumente. Za dionicu autoceste A7 Križišće - Novi Vinodolski ranije su ishođene potrebne lokacijske dozvole te su rađeni glavni projekti, ali se od daljnje realizacije odustalo, građevinske dozvole nisu ishođene, a važenje lokacijske dozvole je isteklo. Trasu autoceste se predviđa položiti prema tehničkom rješenju koje je ranij utvrđeno lokacijskom dozvolom, uključivo i čvor Križišće. U dodatku E-l dana je pregledna situacija dionice Križišće - Novi Vinodolski. Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 09.06.2021. 08.06.2023.
Usluga izrade analize tijeka prometa, potreba i navika građana Primorsko-goranske županije i prekograničnih putnika prema regionalnim odredištima i interaktivnog alata za vizualizaciju podataka za projekt "MIMOSA" Usluge istraživanja za potrebe provođenja projekta analize prometa, potreba i navika građana Primorsko-goranske županije Marko Šoštarić Ericsson Nikola Tesla d.d. Stručni 01.06.2021. 31.08.2021.
TRIBUTE - Integrated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade TRIBUTE - Integrated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade Projektom TRIBUTE („inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgrade“) generalno se nastoji unaprijediti europska teritorijalna suradnja unutar Jadransko-jonske regije. U sklopu projekta primarno će se odgovoriti na izazove urbane mobilnosti, koji su nastali usporedno s razvojem tehnologije, socio-ekonomskim i demografskim promjenama u zemljama regije. Korištenjem inovativnih metoda i alata utvrdit će se integrirani Akcijski planovi što predstavljaju svojevrsnu podršku održivoj mobilnosti u sljedećih 8 gradova partnera na projektu: Milano (IT), Maribor (SL), Ljubljana (SL), Zagreb (HR), Patras (GR), Novi Sad (RS), Sarajevo (BiH) i Podgorica (CG). Identificiranjem te involviranjem ključnih dionika javnog, poduzetničkog i akademskog spektra, ali i samih građana, pronaći će se i testirati novoosmišljene solucije urbane mobilnosti kojima se promoviraju moderne navike i ponašanje putnika, kao i potrebe pojedinih gradova. Marko Slavulj Znanstveno-istraživački 31.05.2021. 01.06.2023.
Prometna studija o potrebama rekonstrukcije pristupnih puteva i cesta Centra za zbrinjavanje RAO i opcijama sigurnog transporta (željeznica,cesta) Cilj projekta je izrada Studije koja će dati uvid u trenutačno stanje pristupnih cesta Centru, okolnih lokalnih, županijskih i državnih cesta te željezničkih pruga na temelju provedenih analiza te predložiti moguću potrebu za rekonstrukcijom navedenih cesta kako bi se omogućio transport spremnika s NSRAO. Također u studiji treba procijeniti troškove uređenja cesta, okvirne rokove rekonstrukcije, potrebnu dokumentaciju i dozvole, definirati nadležna tijela te nositelje rekonstrukcije. Uz navedeno, potrebno je razraditi i analizirati optimalne transportne rute putem cestovnog, željezničkog i kombiniranog (cestovno-željezničkog) prometa radi sigurnog transporta NSRAO s obzirom na lokaciju obrade i kondicioniranja NSRAO. Mladen Nikšić Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Stručni 14.05.2021. 14.09.2021.
Izrada elaborata za uspostavu autobusnih stajališta u zoni čvorišta Buzin_Zagrebačka obilaznica (nova poslovna zona City Island) Preparation of a study for the establishment of bus stops in the zone of the Buzin-Zagreb bypass junction (new City Island business zone) Predmetni elaborat za uspostavu autobusnih stajališta poslužit će kao podloga za uspostavu službenih autobusnih stajališta, uvođenje autobusnih stajališta u vozni red prijevoznika te kao podloga za daljnje građevinsko projektiranje stajališta. Marko Šoštarić CITY ISLAND d.o.o. Stručni 13.05.2021. 12.08.2021.
UrbanSTEM - za gradove i zajednice budućnosti UrbanSTEM - for the cities and communities of the future Projekt se bavi izgradnjom kompetencija prema stvarnim potrebama našeg vremena u planiranju gradova budućnosti i tehnologija koje će nam pri tome pomoći uz sveobuhvatni interdisciplinarni pristup temi, te promocijom znanosti za širu populaciju kao alatom povećanja zainteresiranosti za temu. Kroz razvoj i provedbu prilagođenih radionica za studente Fakulteta prometnih znanosti i Fakulteta strojarstva i brodogradnje kao (STEM) područjima te sudjelovanjem studenata u inovativnim istraživanjima u planiranju gradova budućnosti planira se povećati zainteresiranost i posvećenost razvoju projekata znanosti i tehnologije u Hrvatskoj. S druge strane, ulaganje u znanje i intenziviranje međusektorske suradnje OCD-a u akademskog sektora promovirat ćemo znanstvena istraživanja, inovativne modele planiranja javnih prostora i upotrebu novih tehnologija za širu populaciju, odnosno građane. Mario Ćosić Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Znanstveno-istraživački 12.05.2021. 12.11.2022.
Pregled i analiza potencijalno opasnih mjesta u mreži autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o Prema metodologiji identifikacije opasnih mjesta, ali i preporukama međunarodne znanstveno - stručne literature najrelevantniji rezultati prilikom identifikacije opasnih mjesta postižu se pregledom lokacija prometnih nesreća na samom terenu. Sukladno tome Hrvatske autoceste d.o.o. naručile su izradu projekta Sigurnosna ocjena dionica TEM cesta s velikim brojem prometnih nesreća od strane ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti (za period od 2017. do 2019. godine) u kojoj je identificirano ukupno 48 lokacija koje imaju nadprosječan broj prometnih nesreća i predstavljaju potencijalno opasna mjesta. Prema metodologiji identifikacije opasnih mjesta, nakon izdvajanja potencijalno opasnih mjesta potrebno je izvršiti pregled i analizu svih identificiranih lokacija kako bi se utvrdilo da li na tim mjestima postoje nedostaci na cesti i popratnoj opremi koji uzrokuju prometne nesreće ili negativno utječu na njihove posljedice što se i predlaže ovim projektom. Željko Šarić HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Stručni 26.04.2021. 26.10.2021.
Usluge istraživanja za potrebe provođenja projekta Izrada analize tijeka prometa, potreba i navika građana Primorsko-goranske županije i prekograničnih putnika prema regionalnim odredištima i interaktivnog alata za vizualizaciju podataka za projekt “Mimosa” Projektnim zadatkom previđena je identifikacija ključnih terminala korištenih u multimodalnom prijevozu putnika za sve modove prijevoza: - odnosi se na ključne terminale željezničkog, pomorskog, zračnog i cestovnog prometa (javni prijevoz putnika) - identifikacija ostalih ključnih točaka interesa (npr. granični prijelazi...) - identifikacija ključnih prometnih koridora - analiza obrazaca modalne razdiobe putovanja između ciljanih zona (anketa, brojanje, postojeća istraživanja, postojeći podaci prijevoznika) Marko Šoštarić Ericsson Nikola Tesla d.d. Stručni 09.04.2021. 09.07.2021.
Usluga izrade Studije izvodljivosti uvođenja sustava javnog gradskog prijevoza u Gradu Jastrebarskom Feasibility study for the introduction of a public transport system in the City of Jastrebarsko Studija izvodljivosti mora biti izrađena temeljem definiranih elemenata sustava u Studiji javnog prijevoza iz 2018. godine te ju je potrebno provesti slijedeći europske smjernice "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal too Cohesion Policy 2014-2020." Studija treba poslužiti za kandidiranje projekta za (su)financiranje iz fondova EU ili nacionalnih fondova. Marko Šoštarić Grad Jastrebarsko Stručni 01.04.2021. 31.08.2021.
Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation Digital Education Readiness in Maritime and Inland Navigation Natalija Kavran Ostalo 01.03.2021. 28.02.2023.
Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross border cooperation Strengthening, innovation and promotion of the nautical tourism offer and cultural heritage by cross border cooperation Natalija Kavran Stručni 01.03.2021. 31.01.2023.
Studija optimizacije prometa na području Gornjeg Grada Cilj studije je kroz tehničku regulaciju optimizirati postojeće stanje organizacije i regulacije kretanja svih prometnih tokova (motorizirani i nemotorizirani promet, promet u mirovanju, dostavni promet itd.) putem analize relevantne projektne i studijske dokumentacije. Voditelj nije definiran Grad Zagreb Stručni 15.02.2021. 15.05.2021.
Izrada studije mogućnosti nadzemnih parkirnih kapaciteta na području Grada Zagreba Cilj prometne studije je analizirati postojeće stanje i analizirati primjere svjetske prakse sustava nadzemnog javnog parkiranja, identificiraju točke i predloži idejni koncept razvoja lokacija za moguću primjenu nadzemnih parkirnih kapaciteta. Voditelj nije definiran Grad Zagreb Stručni 12.02.2021. 12.05.2021.
Digitalizing on Railway Training Digitalizing on Railway Training ERASMUS+ KA2 Borna Abramović EACEA Znanstveno-istraživački 01.02.2021. 31.01.2023.
Revizija ugovora o prožanju javnih usluga u željezničkom prijevozu putnika Projektom su obuhvaćeni sljedeći poslovi: - Analiza stvarnih procesa izvještavanja i provjere valjanosti - Pravna procjena obveza Ugovora o javnim uslugama i poštivanje obveze potpisnika - Revizija troškova i prijedlog izmjene metodologije naknada - Nacrt ažuriranog Ugovora o javnim uslugama i radionicama s potpisnicima Tomislav Josip Mlinarić Deloitte, Savjetodavne usluge d.o.o. Stručni 26.01.2021. 26.04.2021.
Revizija cestovne sigurnosti na projektnu dokumentaciju za autocestu A1, čvor Rašćane Road safety audit on the project documentation for the A1 motorway, Rašćane junction Identifikacija i otklanjanje potencijalnih nedostataka koji bi mogli utjecati na sigurnost na cestama u različitim fazama razvoja cestovnih projekata/mreže. Cilj ovog zadatka je provesti reviziju cestovne sigurnosti (RCS) za nivo idejnih, glavnih i izvedbenih projekata autocestu A1 u zoni izgradnje novoga čvora Rašćane. Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 19.01.2021. 18.01.2023.
Development of Learning Agent-based Systems for Improved Urban Traffic Control Development of Learning Agent-based Systems for Improved Urban Traffic Control Razvoj sustava upravljanja prometom zasnovanih na strojnom učenju privukao je interes za stvaranje inteligentnih sustava s mogućnošću poboljšanja učinkovitosti prometne mreže. Na ponašanje sustava upravljanja utječe velik broj promatranih prometnih parametara koji opisuju okolinu u kojem upravljački sustav djeluje. Povećanje broja parametara uzrokuje eksponencijalno povećanje mogućeg prostora stanja i akcija čineći pronalazak optimalnog upravljačkog zakona u razumnom vremenu gotovo nemogućim. Glavna snaga projekta je predloženi okvir za učenje i struktura sustava upravljanja prometom zasnovanog na učećim agentima sposobna naučiti optimalni upravljački zakon iz mikroskopskih simulacija s realističnim modelima gradske cestovne mreže uz dodatak podrške za umrežena i autonomna vozila. Dubinsko testiranje korištenjem realističnih simulacijskih modela i strukturiranih simulacija s gledišta tehnologije prometa radi identificiranja lošeg ponašanje sustava upravljanja, znatno će poboljšati trenutno znanje o takvim sustavima zasnovanim na strojnom učenju. Edouard Ivanjko Hrvatska zaklada za znanost Znanstveno-istraživački 15.01.2021. 14.01.2025.
Inclusive digital education and laboratory training by connecting rail educational laboratories Inclusive digital education and laboratory training by connecting rail educational laboratories Projekt bi se bavio virtualnim povezivanjem tri željeznička laboratorija i to sa Sveučilištem u Braunschweig (Njemačka), Sveučilište u Žilini (Slovačka) i Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska). Borna Abramović EACEA Znanstveno-istraživački 01.01.2021. 01.01.2023.
Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade Sustainable Urban Mobility Boost Smart Toolbox Upgrade Marko Šoštarić - Znanstveno-istraživački 01.01.2021. 31.12.2021.
ELP Transport - EXPERT ON LOCAL PUBLIC TRANSPORT - MONITORING AND DEVELOPING TRAINING NEEDS AND RESOURCES FOR A TRANSECTORAL AND TRANSNATIONAL INNOVATIVE EXPERTISE ELP Transport - EXPERT ON LOCAL PUBLIC TRANSPORT - MONITORING AND DEVELOPING TRAINING NEEDS AND RESOURCES FOR A TRANSECTORAL AND TRANSNATIONAL INNOVATIVE EXPERTISE Marko Šoštarić Ostalo 15.11.2020. 15.05.2023.
Utvrđivanje prioriteta i izrada projektne dokumentacije za usklađivanje sustava zaštitnih ograda na autocestama HAC-a s propisima Prioritization and drafting project documentation for harmonizing the system of protective fences on HAC motorways with regulations Usklađivanje postojećeg sustava zaštitnih ograda s važećim propisima i drugim obvezujućim dokumentima, snimanje georeferenciranog video snimka dionica autocesta, modeliranje procjene rizika i potencijala smanjenja broja prometnih nesreća unaprjeđenjem sustava zaštitnih ograda Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 19.10.2020. 18.04.2022.
Advanced approaches and Practices for rail training and education TO InNovate RAIL study programmes and improve rail education provision Advanced approaches and Practices for rail training and education TO InNovate RAIL study programmes and improve rail education provision Povezivanje visokoobrazovnih (znanstvenih) institucija sa tržištem rada sa ciljem poboljšavanja znanja radnika u željezničkom sektoru. Borna Abramović EACEA Znanstveno-istraživački 01.09.2020. 31.08.2023.
European Road Safety Partnership – EUROS@P European Road Safety Partnership – EUROS@P Sigurnost na cestama jedan je od glavnih izazova suvremenog svijeta. Na cestama se godišnje dogodi više od milijun smrtnih slučajeva koji ujedno predstavljaju glavni uzrok smrti mladih (do 25 godina), ali i sve većeg udjela starije populacije. Zbog velikih razlika u razini sigurnosti na cestama europskih zemalja i raznovrsnog iskustva dobre i loše prakse, potrebna je međunarodna suradnja u razmjeni iskustava i znanja kako bi se unificirala primjena visokih sigurnosnih normi. EuroS@P projektom podiže se nivo podučavanja i osposobljavanja korištenjem metoda i materijala koji će biti široko dostupni. Realizacija projekta podijeljena je u 7 radnih paketa koji sadržavaju pregled već postojećih obrazovnih i provedbenih aktivnosti sustava upravljanja sigurnošću cestovne infrastrukture, ali i razvitak novih materijala za podučavanje i obuku koji će uključivati i terenski rad. Glavni cilj EuroS@P projekta je promocija najboljih obrazovnih rješenja na području upravljanja sigurnošću cestovne infrastrukture uz povećanje svijesti i znanja o sigurnosti na cestama, a putem: 1) Razvoja platforme za e-učenje s pristupom projektnim proizvodima, 2) Razvoja materijala za podučavanje i osposobljavanje posvećen izvođenju nastave na sveučilištima i tečajevima za osoblje RISM-a, 3) Podizanja kompetencija i vještina u RISM-u, promjenom kurikuluma na sveučilištima i opremanjem studenata i osoblja didaktičkim materijalima temeljenim na inovativnim RISM metodama i alatima, 4) Stvaranja temelja za profesionalno certificiranje sigurnosti na cestama (RSP), 5) Razvoja trajnog odnosa i nastavak aktivne međunarodne suradnje između projektnih partnera s mogućnošću proširenja na druge institucije. EuroS@P projekt usmjeren je na sljedeće skupine: 1) Studenti, istraživači, akademski nastavnici na sveučilištima. 2) Osoblje uprave za ceste na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 3) Stručnjaci, stručnjaci, praktičari uključeni u aktivnosti sigurnosti na cestama, uključujući osoblje koje provodi obuku na različitim tečajevima sigurnosti na cestama. 4) Svi korisnici cestovne infrastrukture, kao neizravne ciljne skupine, kojima će se rizik od prometnih nesreća u konačnici smanjiti povećanjem djelotvornosti i djelotvornosti RISM-a aktivnosti. Sanja Leš European Road Safety Assessment Programme Znanstveno-istraživački 01.09.2020. 31.08.2023.
Pregled lokacija i analiza prometnih nesreća s poginulim osobama na državnim cestama Inspection and analysis of traffic accidents locations with fatalities on state roads Suvremeni sustavi upravljanja prometnom sigurnošću podrazumijevaju konstantan nadzor i analizu lokacija prometnih nesreća od strane ovlaštenih i educiranih osoba pa tako npr. u Norveškoj nakon svake prometne nesreće sa poginulom osobom na mjesto nesreće, osim policije, izlazi i stručna osoba koja vrši pregled ceste i pripadajuće infrastrukture kako bi utvrdila mjere koje je eventualno potrebno poduzeti kako bi se dodatno povećala sigurnost na tom dijelu ceste. Ovakav suvremeni način upravljanja prometnom sigurnošću u posljednje vrijeme počinju primjenjivati i upravitelji cesta u Republici Hrvatskoj pa tako i u okviru ovog projekta je potrebno pregledati 15 lokacija prometnih nesreća s poginulim osobama na državnim cestama Republike Hrvatske. Navedeni pregled podrazumijeva detaljnu analizu lokacije prometne nesreće s poginulom osobom koja će biti prikazana u odgovarajućem izvješću čiji sastavni dio moraju biti i prijedlozi mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se dodatno povećala sigurnost prometa, odnosno smanjile posljedice eventualno nastalih prometnih nesreća na tom dijelu ceste. Željko Šarić Hrvatske ceste Stručni 01.09.2020. 01.09.2021.
Coordination mechanisms for multimodal cross-border traveller information network based on OJP for Danube Region Coordination mechanisms for multimodal cross-border traveller information network based on OJP for Danube Region Podunavskoj regiji nedostaje potpuna multimodalna mreža (cestovni, željeznički, vodeni promet) i pati od uskih grla u prometu uglavnom na području cestovnog prometa što negativno utječe na građane i prirodu. Pored toga, velika administrativna fragmentacija prometnog sektora velika je prepreka u realizaciji učinkovitih multimodalnih mreža. Integracija mehanizama koordinacije i bolje usklađivanje prijevoznika i operatora putničkih informacija s različitih razina na tehnički i organizacijski način je u središtu ovog projekta s ciljem razvoja multimodalne prekogranične putničke informacijske mreže. Poseban se fokus stavlja na glavne željezničke koridore koji su povezani s regionalnim i lokalnim mrežama, te na biciklističke rute i biciklizam relevantnih informacija o putovanjima radi bolje dostupnosti. To će omogućiti multimodalne lokalne izlete kao i putovanja na daljinu s ekološki prihvatljivim načinima, uključujući biciklizam i unutarnje plovne putove. Takvi multimodalni lanci su traženi od turista, ali i putnika unutar i preko granica. Sadko Mandžuka Znanstveno-istraživački 01.07.2020. 31.12.2022.
Safer Bicycle Routes in Danube Area - SABRINA Safer Bicycle Routes in Danube Area - SABRINA Biciklistička infrastruktura u Dunavskom području uglavnom je u ranoj fazi razvoja, posebno izvan glavnih urbanih područja. Šokantne činjenice dolaze čak i iz razvijenih zemalja gdje je 2017. godine više ljudi ubijeno i teško ozlijeđeno na biciklima nego u automobilima. Poboljšanje podataka o smrtnim i ozbiljnim ozljedama vezanim za bicikliste čini ovaj problem očitim svugdje, posebno tamo gdje biciklistička ponuda ne postoji ili je loša, kao u Dunavskoj regiji. Cilj ovog projekta je baviti se pitanjima sigurnosti biciklističke infrastrukture na postojećim, planiranim i nestalim biciklističkim koridorima koji prelaze Dunavsku regiju povećavajući svijest o sigurnosti biciklističke infrastrukture, olakšavajući prijenos najboljih praksi i transnacionalnu suradnju kroz aktivnosti učenja. Projekt mapira infrastrukturne rizike na postojećim EuroVelo rutama (mreža 17 biciklističkih ruta koje prelaze Europu) za dunavsku regiju i pruža strateški alat za donošenje odluka koji će povećati kapacitete dionika, izgraditi znanje i suradnju na različitim razinama, čime će se spriječiti razvoj biciklističke infrastrukture ubojica u ranoj fazi. Prikupljat će se najbolje prakse u obliku informativnog lista, nudeći preporuke koje će podržati proces donošenja odluka u izgradnji novih i poboljšanju postojećih ruta. Projekt će svoje potencijale prikazati u 3 pilot projekta, po jednom u svakoj zemlji sudionici. SABRINA pokriva rute koje prelaze 12 zemalja Dunavske regije i uključuje 12 projektnih partnera iz 10 zemalja. Sanja Leš Interreg Danube Transnational Programme Stručni 01.07.2020. 31.12.2022.
Study on a methodology for network-wide road assessment Study on a methodology for network-wide road assessment Marko Ševrović European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport Stručni 01.07.2020. 01.07.2023.
Study on a methodology for network-wide road assessment Study on a methodology for network-wide road assessment Razvoj metodologije za klasifikaciju postojeće cestovne mreže u kategorije kako bi se državama članicama dale smjernice u skladu s izmjenama i dopunama Direktive 2008/96 / EZ o upravljanju sigurnošću cestovne infrastrukture (revidirana Direktiva 2019/1936). Nalazi ove procjene sigurnosti cestovnog prometa širom mreže omogućit će praćenje ciljanih inspekcija sigurnosti cestovnog prometa ili, ako je moguće i isplativo, izravnim popravnim radnjama usmjerenim na uklanjanje ili smanjenje rizika sigurnosti prometa na cestama bez nametanja nepotrebnog administrativnog tereta. Marko Ševrović European Commission's Directorate General for Mobility and Transport Znanstveno-istraživački 01.07.2020. 30.06.2023.
Revizija cestovne sigurnosti raskrižja SLAVONSKA AVENIJA- GORDANA LEDERERA- SINIŠE GLAVAŠEVIĆA Grad Zagreb je u postupku aplikacije na natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a za projekt pod nazivom REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA SLAVONSKA AVENIJA- GORDANA LEDERERA- SINIŠE GLAVAŠEVIĆA. U svrhu provedbe projekta, nužno je provesti reviziju cestovne sigurnosti na navedenom raskrižju. Željko Šarić Grad Zagreb Stručni 10.06.2020. 10.09.2020.
Prijedlog rješenja prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu na području Općine Klinča Sela Prijedlog rješenja prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu na području Općine Klinča Sela“ (Projekt) izrađuje se za potrebe izrade koncepta budućeg razvoja javnog prijevoza na području Općine Klinča Sela. Marko Slavulj Općina Klinča Sela Stručni 08.06.2020. 31.08.2020.
AI Situational Awareness Foundation for Advancing Automation AI Situational Awareness Foundation for Advancing Automation Projekt je fokusiran na istraživanje u području digitalizacije i automatizacije u upravljanju zračnim prometom. Tomislav Radišić Znanstveno-istraživački 01.06.2020. 30.11.2022.
Meteorological uncertainty management for Flow Management Positions Meteorological uncertainty management for Flow Management Positions Projekt je fukusiran na istraživanja u okviru teme "Okoliš i meteorologija u upravljanju zračnim prometom". U okviru projekta naglasak je na integraciji informacija o nesigurnosti meteorološke prognoze u procesu odlučivanja Pozicije upravljanja protokom (Flow Management Position). Tomislav Radišić Znanstveno-istraživački 01.06.2020. 30.11.2022.
Adaptivni modularni softverski upravljan radio za besposadne letjelice Svrha projekta je u kontroliranim uvjetima testirati mogućnost precizne triangulacije položaja kombinacijom signala sa stacionarnih stanica i podataka prikupljenih sa pokretnih SDR stanica montiranih u besposadnoj letjelici te razraditi koncept osiguranja stabilne i sigurne komunikacijske povezanosti drona i upravljačke jedinice primjenom frequency-hopping algoritma. Tomislav Radišić Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta Znanstveno-istraživački 01.04.2020. 01.04.2024.
PRISTUP FPZ- unaPReđenje I provedba STrUčne Prakse na Fakultetu Prometnih Znanos􏰀 Stručna praksa (SP) se na Fakultetu prometnih znanosti (FPZ) provodi isključivo u okviru kolegija SP na preddiplomskom studiju, a na diplomskom studiju još nije uvedena. FPZ je svjestan potrebe za unapređenjem SP i odlučio je prijaviti projekt „PRISTUP FPZ-unaPReđenje I provedba STrUčne Prakse na Fakultetu Prometnih Znanosti“. Studenti FPZ-a tijekom studija stječu dominantno teorijska znanja, uz nedovoljnu razinu praktičnih znanja i vještina potrebnih na tržištu rada. Rezultat je niska zapošljivost FPZ-ovih studenata koji su završili studij. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) u 02/2019. nezaposleno je bilo 154 osobe s VSS, 168 s VŠS, 38 inženjera te 69 magistara i 1 doktor znanosti iz područja prometa. Ovim projektom značajno će se unaprediti organizacija i provedba SP, a studentima FPZ-a će se omogućiti stjecanje vještina potrebnih na tržištu rada i povećati zapošljivost. Budući poslodavci će zapošljavati uz niže troškove osposobljavanja te smanjiti nezaposlenost. Unaprijedit će se postojeća SP na preddiplomskom studiju te uvesti 9 novih izbornih kolegija SP na diplomskom studiju (9 studijskih smjerova, 200 sati prakse s odgovarajućim brojem ECTS-a) i bit će dodatak postojećem programu. Za 9 kolegija već su se počeli razvijati izvedbeni planovi s ishodima učenja, a kroz projekt će se razviti prateći materijali, uspostavit će se proces osposobljavanja poslodavaca za mentoriranje te razviti alati za praćenje i ocjenjivanje provedbe SP. Studenti će biti obvezni voditi dnevnik SP-a, a mentori će, prema ishodima učenja, kroz evaluacijske formulare ocijeniti studenta, dok će voditelj SP na FPZ-u nadzirati provedbu SP i temeljem evaluacija zaključiti konačnu ocjenu studenta iz kolegija SP. Opisani proces bit će podržan u web aplikaciji razvijenoj u projektnom prijedlogu čije će korištenje podizati digitalne kompetencije FPZ-ovih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, te mentora/poslodavaca. SP će se dijelom provoditi u unaprijeđenim specijaliziranim laboratorijima FPZ-a, dijelom kod mentora/budućih poslodavaca. U projektu će se uspostaviti „Ured za stručnu praksu i razvoj karijera“ (Ured) sukladno usvojenoj Strategiji razvoja FPZ-a te će se zaposliti 2 djelatnika. SP će interaktivnim pristupom postići sinergijski učinak: - Mentor/poslodavac će se brže i kvalitetnije povezivati s budućim zaposlenicima, značajno smanjiti rizik i troškove uslijed zapošljavanja „neodgovarajuće osobe“ i uvođenja diplomiranih studenata FPZ-a u poslovne aktivnosti tvrtke; ostvarit će spregu sa znanstvenom institucijom (FPZ voditelj SP) i otvoriti mogućnost daljnje suradnje; - Studenti FPZ-a će kroz SP usvojiti vještine te razviti potrebne kompetencije na tržištu rada i steći radno iskustvo učenjem kroz rad. Naime, razvijena web aplikacija će biti centralno mjesto povezivanja mentora/poslodavaca i studenata FPZ-a pomoću koje će se poslodavci predstavljati i objavljivati otvorena mjesta za SP. Studenti će unositi svoje životopise i iskazivati interes za provedbu SP kod određenog poslodavca, a poslodavci će zatim odabirati studente za SP u svojim organizacijama. Kroz opisani sustav prijave i odabira studenti će steći iskustvo komunikacije prema budućim poslodavcima, naučiti kako unaprijediti svoje životopise i indirektno povećati svoju konkurentnost i zapošljivost nakon studija. - FPZ voditeljima SP otvara mogućnost suradnje s gospodarstvom i pokretanja zajedničkih projekata Projekt je u skladu s Pozivom, sa Strategijom razvoja FPZ-a, ciljevima Strategije prometnog razvoja RH 2014-30 (unapređenje organizacijskog i operativnog ustroja prometnog sustava radi poboljšanja njegove učinkovitosti i održivosti), s OP ULJP (SC 10.II.1.) te doprinosi ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (cilj 1.2. Prilagoditi sadržaje studijskih programa jasno definiranim ishodima učenja).i Ovakav model SP će unaprijediti relevantnost nastavne djelatnosti na FPZ-u, a posljedično i kvalitete nastavne djelatnosti u RH zbog čega je vrijedno ulagati EU sredstva. Stjecanjem vještina potrebnih na tržištu rada povećat će se zapošljivost studenata i doprinijeti ciljevima strategije Europa 2020 i RH (stopa zaposlenosti 20-64 g. 62,9% i 35% osoba s tercijarnim obrazovanjem) i Novi program vještina za Europu (COM (2016) 381) (opremanje studenata i nastavnika širokim rasponom vještina poput digitalnih kompetencija, kritičkog razmišljanja, rješavanje problema). U projektu će sudjelovati 30 nastavnika i djelatnika novog Ureda, te u skladu sa brojem trenutno upisanih studenata: 150 studenata preddiplomskog studija gdje je stručna praksa obavezan kolegij, 270 studenata FPZ-a diplomskog studija koji će odabrati stručnu praksu kao izborni kolegij te najmanje 110 poslodavaca/mentora. Krajnji korisnici su studenti FPZ-a koji će stjecati kompetencije potrebne na tržištu rada, poslodavci koji će ih zapošljavati te nastavno i nenastavno osoblje FPZ-a koje će organizirati i sudjelovati u provedbi SP. Voditelj nije definiran Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ostalo 09.03.2020. 09.03.2023.
Revizija cestovne sigurnosti projektne dokumentacije za autocestu A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, čvor Šibenik - Podi i čvor Dugopolje i autocestu A11 Zagreb - Sisak čvor Jakuševec, nadvožnjak preko ranžirnog kolodvora Road safety audit of project documentation for the highway A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, junction Šibenik - Podi and junction Dugopolje and highway A11 Zagreb - Sisak, junction Jakuševec, overpass over the marshalling yard Revizija cestovne sigurnosti projektne dokumentacije za autocestu A1 Zagreb - Split - Dubrovnik, čvor Šibenik - Podi i čvor Dugopolje i autocestu A11 Zagreb - Sisak čvor Jakuševec, nadvožnjak preko ranžirnog kolodvora Marko Ševrović Hrvatske autoceste d.o.o. Stručni 14.01.2020. 14.01.2022.
Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline Software Sensor Augmentation at Environmental Data Analysis Laboratory U projektu će se analizirati mogućnost primjene metoda strojnog učenja za apstrakciju podataka s osjetila koja mjere stanje složenih distribuiranih procesa odnosno mreža. Pri tome će naglasak biti na metodama dubokog učenja, a analizirati će se nekoliko pristupa pogodnih za obradu mjernih podataka koji potječu iz distribuiranih mreža. Apstrakcija podataka će se koristiti za otkrivanje znanja o ponašanju mreže skrivenog u mjerenjima osjetila distribuiranih po cijeloj mreži. Otkriveno znanje će se iskoristiti za kratkoročno/dugoročno predviđanje ponašanje mreže te za nadopunu mjernih podataka ukoliko jedno od osjetila ispadne iz normalnog režima rada. Kao primjeri mreža uzeti će se mjerenja morskih struja i valova Jadranskog mora te mjerenja prometnih tokova grada Skopja, Republika Sjeverna Makedonija. Prijavitelj projekta je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, a partneri su Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu te Fakultet tehničkih nauka Univerzitet Sv. Kliment Ohridski Republika Sjeverna Makedonija. Kao suradnik na projektu će sudjelovati i Prometni upravljački centar grada Skopja Republika Sjeverna Makedonija koji će osigurati potrebne prometne podatke. Edouard Ivanjko Hrvatska zaklada za znanost Znanstveno-istraživački 01.01.2020. 31.12.2024.
Provedba revizije cestovne sigurnosti (RSA) u svim fazama sanacije 23 opasna mjesta na mreži državnih cesta Road Safety Audit (RSA) in all phases of sanation of 23 dangerous places on the state road network Sukladno Pravilniku o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti te Smjernicama za reviziju cestovne sigurnosti (RSA) potrebno je provesti reviziju sanacije 23 opasna mjesta u svim potrebnim fazama s izradom svih potrebnih revizorskih izvješća, pri čemu se moraju osigurati prometno sigurne ceste na tim lokacijama za sve sudionike u prometu u najvećoj mogućoj mjeri, odnosno na istima je potrebno:  minimizirati broj i posljedice prometnih nesreća,  eliminirati mogućnost da projektno rješenje uzrokuje nesreće u zoni sanacije,  omogućiti da ih svi korisnici nakon sanacije znaju sigurno koristiti. Marko Ševrović Hrvatske ceste d.o.o. Stručni 16.12.2019. 15.12.2023.
PJ09-W2 DNMS - Digital Network Management Services PJ09-W2 DNMS - Digital Network Management Services Projekt je fokusiran na predviđanje putanja leta zrakoplova kako bi se odredio utjecaj na kapacitet zračnog prostora. Voditelj nije definiran Znanstveno-istraživački 01.12.2019. 01.12.2022.
LOG-IN: Logistics VET goes international LOG-IN: Logistics VET goes international Ivona Bajor Znanstveno-istraživački 01.11.2019. 30.06.2022.
Clean buses deployment initiative Clean buses deployment initiative The subject matter of the contract is to support alternatives to cars by means of better clean bus deployment. This tender seeks in particular to build up sufficient administrative capacity and know-how amongst public authorities in the area of clean bus deployment. The objectives in relation to clean bus deployment that this tender wants to achieve therefore are:— knowledge transfer and twinning between cities,— technical assistance to cities,— organisation of a financing market place,— monitoring and Reporting. Marko Slavulj Stručni 01.02.2019. 01.02.2021.
Knowledge Alliance in Air Transport Knowledge Alliance in Air Transport (KAAT) Projekt KAAT međunarodni je višestruki projekt čiji je cilj premostiti jaz između dva načina obrazovanja i osposobljavanja u zrakoplovnom sektoru (strukovni i akademski) izdavanjem metodologije za sektorski kvalifikacijski okvir u zračnom prometu i modernizacijom visokog obrazovanja kroz inovativne pristupe za podučavanju i učenju. U projektu KAAT razvija se novi stav sveučilišno-poslovne suradnje u zrakoplovstvu, predviđajući buduću potražnju na zrakoplovnom tržištu rada u pogledu vještina i kompetencija, te osiguravajući kvalificiraniju radnu snagu za suočavanje s globaliziranom konkurencijom. Doris Novak Ostalo 01.01.2018. 01.04.2021.
Biological Method (Bees) for Explosive Detection Biological Method (Bees) for Explosive Detection Bee4Exp aims to develop innovative methods and technologies for the detection of legacy landmines. This will be achieved by the advancement and integration of current state-of-the-art techniques, namely, trained bee colonies in conjunction with organic semiconductor-based explosive vapour sensing films, and UAVs with high-definition and thermal imaging cameras and image processing and analysis software. The use of these methods together will allow both the passive sampling of an area to confirm the presence of explosive materials, and the active pinpointing of landmine locations. The major objective of Bee4Exp is to work with end-users and experts to ensure a high-impact delivery of the project’s results. Mario Muštra NATO Science for Peace and Security Znanstveno-istraživački 01.12.2017. 01.09.2021.
Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima (DATACROSS) Advanced Methods and Technologies in Data Science and Cooperative Systems Projekt DATACROSS Znanstvenoga centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave istražuje napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima u okviru horizontalne teme ICT hrvatske S3 sa ciljem podupiranja razvoja inovacija i kompetitivnosti hrvatskoga gospodarstva u svih pet tematskih prioritetnih područja S3. Zapošljavanjem više od 40 novih istraživača, kupnjom nove opreme, ugošćavanjem globalno relevantnih znanstvenika te organiziranjem godišnje radionice projekta i ljetne škole projekt će omogućiti provođenje svjetski relevantnih znanstvenih istraživanja te prijenos znanja i tehnologija s dugoročnim doprinosom hrvatskom istraživačkom sektoru, gospodarstvu i društvu u cjelini. FPZ sudjeluje u razvoju pristupa za stvarnovremenu analitiku prometnih podataka u svrhu detekcije anomalija u prometnim tokovima, poboljšanja optimizacije ruta električnih vozila te unaprjeđenje upravljanja prometom u gradovima. Edouard Ivanjko Znanstveno-istraživački 01.11.2017. 01.12.2022.
Mjerenje parametara prometnih tokova i izvedbe vozača u urbanim sredinama Planirane aktivnosti projekta vezane su uz mjerenja u prometu u urbanoj sredini i dijele se na: mjerenja parametara prometnih tokova (MPPT) i mjerenje izvedbe vozača (MIV). Aktivnosti MPTT-a u ovom istraživanju vezane su uz primjenu bežičnih komunikacijskih tehnologija kratkog dometa za prikupljanje podataka o prometnim tokovima. Kao perspektivne bežične tehnologije za prikupljanje podataka planira se koristiti Bluetooth (BT) i Wi-Fi. Kako se svaki aktivni Bluetooth uređaj može identificirati putem svoje jedinstvene MAC adrese, takva tehnologija ima veliki potencijal glede prikupljanja podataka iz prometa. Prednosti BT tehnologije ogledaju se u velikoj rasprostranjenosti, relativno niskoj cijeni komponenti i visokoj vjerojatnosti detekcije. Ključni ciljevi ovog dijela su: razvoj vlastitog eksperimentalnog Bluetooh detektora i izrada metode kojom bi se pomoću samo jednog BT detektora mogli estimirati parametri prometnog toka i to: volumen i zauzeće. Nadalje, plan je ispitati mogućnost primjene Wi-Fi tehnologije kao detektorske tehnologije, te također izraditi eksperimentalni detektor. Rezultati ovog dijela istraživanja trebali bi imati znanstveni značaj, a nabavljena oprema i izrađeni detektori mogu se iskoristiti za izradu završnih i diplomskih radova. Glavni troškovi ovog dijela odnose se na nabavu opreme (ultralako robusno računalo za terenski rad, elektroničke komponente za izradu detektorskog sustava, oprema za napajanje i komunikacijska oprema). U okviru aktivnostI vezanih za MIV istraživat će se i po potrebi dodatno mjeriti pojedini relevantni čimbenici ergonomske neprilagođenosti radnog i prometnog okoliša vozačima u urbanim sredinama koji mogu utjecati na izvedbu, poput stupnja automatizacije vozila, ambijentalnih čimbenika, čimbenika termalnog komfora, čimbenika radnog opterećenja, čimbenika antropometrijske (ne)prilagođenosti, te čimbenika umora i distrakcije. Izmjereni rasponi pojedinih relevantnih čimbenika izvedbe mogu biti rasponi iznosa ulaznih nezavisnih varijabli NV kod postavljanja istraživačkih i/ili projektnih nacrta tijekom laboratorijskih mjerenja izvedbe u Laboratoriju za primijenjenu ergonomiju u prometu FPZ-a (Lab za PEuP), ili tijekom mjerenja izvedbe na simulatoru cestovnog prometa. Predložiti će se nadopune kolegija diplomskih i doktorskih studija FPZ-a rezultatima temeljnih istraživanja, korekcije pravnog okvira RH, prometnih propisa, prometnih procesa i algoritama postupanja sudionika u prometu s ciljem povećanja sigurnosti. Voditelj nije definiran Ostalo
Twinning Open Data Operational Twinning Open Data Operational Projekt "Twinning Open Data Operational" (TODO) ima za cilj iskorištavanje interdisciplinarne znanstvene izvrsnosti i inovacijskog kapaciteta Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG) na području otvorenih podataka kako bi se povećala opskrba i korištenje otvorenih podataka vlade u Hrvatskoj i šire. Inicijative otvorenih podataka rezultirale su većom dostupnosti podataka, čime su ostvarene ambicije kao što su poboljšana učinkovitost i djelotvornost javnih usluga, povećana transparentnost, odgovornost i sudjelovanje građana, te stvaranje ekonomske i društvene vrijednosti. Istraživanje otvorenih podataka ključna je komponenta u stvaranju i ubrzavanju održivih i inovativnih ekosustava otvorenih podataka. Međutim, istraživanja otvorenih podataka i otvorenih podataka u Hrvatskoj još su u povojima. Uz podršku ključnih organizacija u hrvatskom ekosustavu otvorenih podataka i cijenjenih domaćih i međunarodnih stručnjaka, TODO će unaprijediti istraživački kapacitet i istraživačku izvrsnost u istraživanju otvorenih podataka UNIZG-a i njegovog osoblja kroz partnerstvo s dva vodeća sveučilišta u domeni otvorenih podataka, Sveučilište u Egeju (UAEGEAN) i Tehnološko sveučilište Delft (TUDELFT). TODO će razviti i provesti interdisciplinarni pristup istraživanja otvorenih podataka u više područja kako bi se povećala zrelost koncepta i utjecaja ekosustava otvorenih podataka u Hrvatskoj i šire. Aktivnosti usmjerene na obuku, razmjenu znanja, suradnju, dosezanje i dugoročnu održivost trebale bi uspostaviti međunarodno vodeći ekosustav istraživanja otvorenih podataka u UNIZG-u. Kroz istraživanja, TODO će istražiti razlike između ponude i potražnje otvorenih podataka i izgraditi razumijevanje ekosustava otvorenih podataka u Hrvatskoj. Sudjelovanje u postojećim međunarodnim mrežama, zajedno s novoizgrađenim znanstvenim izvrsnostima i inovacijskim kapacitetom i povećanom mobilnošću osoblja UNIZG-a, potaknut će uspjeh u privlačenju financiranja istraživanja i obrazovanja i uspostavu održivog akademskog ekosustava za istraživanje otvorenih podataka na Sveučilištu u Zagrebu. Miroslav Vujić Znanstveno-istraživački